Privacybeleid

Piktsje, Eroticious & Xposed zijn handelsmerken van PIKTSJE, gevestigd Tumulusstraat 39, 8800 Roeselare, België.

Sedert 25 mei 2018 wordt uw privacy in de Europese Unie beter beschermd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort AVG. Als bedrijf in de EU doen we er alles aan om deze wetten te respecteren en bijgevolg uw privacy volledig te beschermen, dag na dag.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij van u?

Om onze activiteiten als bedrijf te kunnen uitvoeren verzamelen we uw persoonlijke gegevens op 5 manieren:

  1. Wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief, dan schrijft u zich in via uw e-mailadres. Hierdoor beschikken we, naast dit e-mailadres, vaak over uw naam,  beroep, een portretfoto of een beperkte hoeveelheid informatie die u vrijgaf bij het aanmaken van uw e-mailaccount.

  2. Bij de bestelling van een product dienen wij over meer gegevens te beschikken. Dit zijn de gegevens die u zelf invoert bij het ingeven van uw bestelling. Deze zijn uw naam, leverings- en facturatieadres, telefoonnummer, ev. uw rekeningnummer. Kortom, alles waarover we moeten beschikken om uw levering mogelijk te maken, u een factuur te sturen en de betaling te innen.

  3. Om onze verkoopsactiviteiten te kunnen realiseren zoeken we cliënteel via websites of andere publicaties. Deze gegevens worden niet aangekocht bij een derde partij, maar zijn gegevens die vrij gepubliceerd zijn op websites of andere media.

  4. Een deel van onze activiteiten bevat het nemen van portret- en modelfoto’s en video-opnames in opdracht van de klant. Deze foto’s en video’s worden aanschouwd als persoonlijke data en aldus ook op deze manier behandeld.

  5. Wij hebben zicht op gegevens wie onze website bekijkt onder de vorm van een IP-adres, locatie, het type apparaat, operating system, browser en welke pagina’s bezocht werden. Deze data wordt enkel gebruikt ter verbetering van de website en onze publiciteit.

 

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Uw gegevens worden op een zorgvuldige wijze bewaard op onze computers. Deze computers worden beschermd door een geüpdate antvirusprogramma.

Welke gegevens worden meegedeeld aan derden?

Uw persoonlijke data wordt NOOIT verkocht aan derde partijen of gebruikt voor direct marketing zonder uw schriftelijke toestemming! Dit past niet binnen onze bedrijfsactiviteiten en past geheel niet binnen onze bedrijfspolitiek!

Uw persoonlijke data wordt ook NIET gratis meegedeeld aan derde partijen tenzij waar dit vereist is en deel uitmaakt van onze normale activiteiten. Wanneer we u een product toesturen is de kans groot dat dit product in opdracht gemaakt werd door een derde partij en door dit bedrijf of een  transportbedrijf rechtstreeks aan u geleverd wordt. Aldus worden uw gegevens, nodig voor de levering van dit product, aan hen toevertrouwd. Dit betreft aldus uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor de omgang van uw persoonlijke data door deze derde partijen. Echter is dit bedrijf ook verplicht zich aan de wetgeving omtrent de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG te houden.

Hoe worden uw foto’s beschermd bij modelfotografie en/of modelvideoreportages?

De fotoshoot of videomontage wordt aangevraagd door een opdrachtgever. De opdrachtgever kan het model zelf zijn, zijn/haar werkgever of een andere derde partij.

Tijdens en na de fotoshoot doen wij er als bedrijf alles aan om de privacy van het model te garanderen. Vandaar zal het model toestemming geven tot het elektronisch versturen van de foto’s of video’s naar het e-mailadres dat hij/zij opgeeft.

De foto’s en video’s waarop personen zichtbaar zijn kunnen enkel met schriftelijke toestemming van deze personen gebruikt worden door ons als bedrijf, voor promotie van ons bedrijf of voor verkoop.

Hoe lang kunnen wij uw gegevens bijhouden?

Alle persoonlijke gegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om onze diensten te leveren, met een maximum van 20 jaar.

Kan ik mijn gegevens updaten of verwijderen?

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, deze te wijzigen of te verwijderen en dit door  ons een e-mail te sturen aan geert@xposed.photo of per brief aan PIKTSJE, Tumulusstraat 39 B-8800 Roeselare, met bijvoeging van een kopie recto/verso van uw identiteitskaart.

Bij foto- en video-opnames waarbij wij zelf de opdrachtgever zijn is een contractuele overeenkomst opgesteld waarbij wij beschikken over het auteursrecht en recht tot publicatie van de foto’s –en video’s voor een onbeperkte tijd. Deze kunnen natuurlijk niet op aanvraag van het model gewist worden uit onze bestanden.

Uw veiligheid en vertrouwelijkheid.

Wij als bedrijf treffen de nodige voorzorgsmaatregelen op technische en organisatorisch vlak ter bescherming van uw persoonlijke gegevens. In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonlijke data. U kan voor verdere informatie hieromtrent ook steeds terecht op geert@xposed.photo. Wij helpen u graag met de nodige informatie.

- Einde van dit document -

 

Politique de Confidentialité

Piktsje, Eroticious & Xposed sont des marques déposées de PIKTSJE, située à Tumulusstraat 39, 8800 Roeselare, Belgique.

Depuis le 25 mai 2018, votre vie privée est mieux protégée dans l’Union Européenne par le Règlement Général sur la Protection des Données, abrégé en RGPD. En tant qu'entreprise dans l'UE, nous faisons tout notre possible pour respecter ces lois et protéger ainsi votre vie privée jour après jour.

Quelles informations personnelles recueillons-nous de vous?

Afin de mener à bien nos activités en tant qu'entreprise, nous collectons vos données personnelles de 5 façons:

1.) Lorsque vous vous abonnez à notre newsletter, vous vous inscrivez via votre adresse e-mail. Par conséquent, en plus de cette adresse e-mail, nous avons souvent votre nom, votre profession, une photo portrait ou une quantité limitée d'informations que vous avez publiées lors de la création de votre compte e-mail.

2.) Lors de la commande d'un produit, nous avons besoin de plus de données. Ce sont les détails que vous entrez vous-même lorsque vous entrez votre commande. Ce sont votre nom, adresse de livraison et de facturation, numéro de téléphone, et éventuellement votre numéro de compte.  Tout ce dont nous avons besoin pour rendre votre livraison possible, vous envoyer une facture et encaisser le paiement.

3.) Afin de réaliser nos activités de vente, nous recherchons des clients via des sites Web ou d'autres publications. Ces données ne sont pas achetées auprès d'un tiers, mais des données publiées librement sur des sites Web ou d'autres médias.

4.) Certaines de nos activités comprennent la prise de photos de portraits et de modèles et d'enregistrements vidéo pour le compte du client. Ces photos et vidéos sont considérées comme des données personnelles et ainsi traitées de cette manière.

5.) Nous avons un aperçu des données de qui visite notre site Web sous la forme d'une adresse IP, l’emplacement, le type d'appareil, le système d'exploitation, le navigateur et les pages visitées. Ces données sont uniquement utilisées pour améliorer le site Web et notre publicité.

 

Qu'advient-il de vos données?

Vos données sont soigneusement stockées sur nos ordinateurs. Ces ordinateurs sont protégés par un programme antivirus mis à jour.

Quelles informations sont communiquées à des tiers?

Vos données personnelles ne sont JAMAIS vendues à des tiers ou utilisées pour le marketing direct sans votre consentement écrit! Utiliser vos données ainsi ne correspond pas à nos activités commerciales et ne correspond pas à notre politique d'entreprise!

Vos données personnelles ne sont pas non plus transmises gratuitement à des tiers sauf si cela est nécessaire et fait partie de nos activités normales. Lorsque nous vous envoyons un produit, il est probable que ce produit a été fabriqué par un tiers et vous est livré directement par cette société ou une société de transport. De cette manière, vos données, nécessaires à la livraison de ce produit, leur sont confiées. Cela concerne votre nom, adresse, numéro de téléphone et adresse e-mail. Nous déclinons toute responsabilité pour le traitement de vos données personnelles par ces tiers. Cependant, ces sociétés sont également tenues de se conformer à la législation concernant le RGPD.

Comment vos photos sont-elles protégées dans la photographie de modèle et / ou dans les montages de vidéo?

La séance photo ou le montage vidéo est demandé par un client. Le client peut être le modèle lui-même, son employeur ou un tiers.

Pendant et après la séance photo, nous faisons tout ce que nous pouvons pour garantir la confidentialité du modèle. A partir de là, le modèle donnera la permission d'envoyer les photos ou vidéos par voie électronique à l'adresse e-mail qu'il nous fournisse.

Les photos et vidéos sur lesquelles les personnes sont visibles ne seront jamais utilisées par nous en tant que société, pour la promotion de notre entreprise ou pour la vente, qu'avec le consentement écrit de ces personnes.

Combien de temps pouvons-nous garder vos données?

Toutes les données personnelles sont conservées pendant une période nécessaire pour fournir nos services, avec un maximum de 20 ans.

Puis-je mettre à jour ou supprimer mes données?

Vous avez le droit de prendre note de vos données personnelles à tout moment gratuitement, de les modifier ou de les supprimer en nous envoyant un e-mail à geert@xposed.photo ou par courrier à PIKTSJE, Tumulusstraat 39 B-8800 Roeselare, avec une copie de votre carte d'identité dans un recto / verso.

Dans le cas des enregistrements photo et vidéo dans lesquels nous sommes nous-mêmes la partie requérante, un accord contractuel a été établi par lequel nous avons le droit d'auteur et le droit de publier les photos et vidéos pour une durée illimitée. Bien sûr, ceux-ci ne peuvent pas être supprimés de nos fichiers à la demande du modèle.

Votre sécurité et votre confidentialité

En tant qu'entreprise, nous prenons les précautions nécessaires sur le plan technique et organisationnel pour protéger vos données personnelles. En aucun cas, nous ne pourrons être tenus responsables des dommages directs ou indirects résultant d'une utilisation incorrecte ou illégale par un tiers de vos données personnelles. Vous pouvez également écrire un mail à geert@xposed.photo pour plus d'informations à ce sujet. Nous sommes heureux de vous aider avec les informations nécessaires.

- Fin de ce document -

 

Privacy Policy 

Piktsje, Eroticious & Xposed are trademarks of PIKTSJE, located at Tumulusstraat 39, 8800 Roeselare, Belgium.

Since 25 May 2018, your privacy in the European Union is better protected by the General Data Protection Regulation, abbreviated GDPR. As a company in the EU, we do everything we can to respect these laws and thus fully protect your privacy day after day.

What personal information do we collect from you?

In order to carry out our activities as a company, we collect your personal data in 5 ways:

1.) When you subscribe to our newsletter, you register via your email address. As a result, in addition to this email address, we often have access to your name, profession, a portrait photo or a limited amount of information that you released when you created your email account.

2.) When ordering a product, we need more data. These are the details that you enter yourself when you enter your order. These are your name, delivery and invoicing address, telephone number, and possibly your account number. In short, everything that we need to have to make your delivery possible, to send you an invoice and to collect the payment.

3.) In order to realize our sales activities we are looking for customers via websites or other publications. This data is not purchased from a third party, but data that is freely published on websites or other media.

4.) Some of our activities include taking portrait and model photos and video recordings on behalf of the customer. These photos and videos are considered as personal data and thus treated in this way.

5.) We have insight into data who view our website in the form of an IP address, location, type of device, operating system, browser and which pages were visited. This data is only used to improve our website and our publicity.

 

What happens to your data?

Your data is carefully stored on our computers. These computers are protected by an updated antivirus program.

Which information is communicated to third parties?

Your personal data is NEVER sold to third parties or used for direct marketing without your written consent! Selling this data does not fit within our business activities and does not fit within our corporate policy!

Your personal data is also NOT communicated free of charge to third parties unless this is required and is part of our normal activities. When we send you a product, most probably this product was produced by a third party and is delivered directly to you by this company or a transport company. In this way your data, necessary for the delivery of this product, is entrusted to them. This concerns your name, address, telephone number and email address. We take no responsibility for the handling of your personal data by these third parties. However, this company is also obliged to comply with the legislation regarding the GDPR.

How are your photos protected in model photography and / or model video?

The photo shoot or video montage is requested by a customer. The customer can be the model himself/herself, his / her employer or another third party.

During and after the photo shoot we do everything we can to guarantee the privacy of the model. The model will give permission to send the photos or videos electronically to the email address that he / she gives us.

The photos and videos with visible persons can only be used by us as a company, for promotion of our company or for sale, with the written consent of these persons.

How long can we keep your data?

All personal data is kept for a period necessary to provide our services, with a maximum of 20 years.

Can I update or delete my data?

You have the right to take note of your personal data at any time for free, to change or delete them and to do this by  sending us an e-mail to geert@xposed.photo or by letter to PIKTSJE, Tumulusstraat 39 B-8800 Roeselare, with a copy of both sides of your ID card.

In the case of model photo and video recordings organized by our self, a contractual agreement has been made with the model whereby we have the copyright and the right to publish the photos and videos for an unlimited time. Of course, these cannot be deleted from our files at the request of the model.

Your safety and confidentiality.

We as a company take the necessary precautions on technical and organizational level to protect your personal data. Under no circumstances can we be held liable for direct or indirect damage resulting from an incorrect or unlawful use by a third party of your personal data. You can also mail at geert@xposed.photo for further information about this. We are happy to help you with the necessary information.

 

- End of this document -